លី វណ្ណា
អាជ្ញាធរអប្សរា

ទស្សនៈខ្មែរនៅសម័យបុរាណអំពីការថែទាំជួសជុលមរតក
Conservation and restoration works Undertaken by the Ancient Khmers

ថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង៥:៣០ល្ងាច នៅសាលប្រជុំក្នុងមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ Friday, June 3, 2016, 5:30pm at RUFA (more information)។