ស៊ីយ៉ុន សុភារិទ្ធ


From Indian śrāddha to Khmer Pchum Ben

ថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង៥:៣០ល្ងាច នៅសាលប្រជុំក្នុងមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ Friday, March 10, 2017, 5:30pm at RUFA (more information)។