បណ្តាញផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរលេខ១០

ចំនួនអត្ថបទ ២០ ចំណងជើង

ទំហំ A5 និងចំនួនទំព័រ (អត្ថបទនិងរូបពណ៌ទាំងអស់) ៖ ១០០ ទំព័រ

តម្លៃ ៖ ១០០០០រៀល ឬ ២ុ,៥ ដុលា្លរ

ផ្សព្វផ្សាយដោយយសោធរ,​ ភ្នំពេញ​​​ ធ្នូ ២០១៥

 


បណ្តាញពត៌មានវប្បធ៌មខ្មែរ (KhmerRennaissance) ៖ នេះជាទស្សនាវដ្ដីសម្រាប់សាធារណជនទូទៅ ដែលធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពពីរយ៉ាងតាំងពីដើមមក ពោលគឺផ្សព្វផ្សាយជាសៀវភៅបោះពុម្ពផង និងតាមបណ្ដាញអាកាសផង។ លេខប្រចាំឆ្នាំពីលេខ១ដល់លេខ៧ធ្លាប់ចេញផ្សព្វផ្សាយតាំងពីមុនមានយសោធរមកម្លេ៉ះ។ មកដល់លេខ៨ទើបចាប់ផ្ដើមមាននិមិត្តសញ្ញាយសោធរ។ លេខ១០ទើបនឹងចេញផ្សាយថ្មីៗនេះឯង។

លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្តាាគារនានានៅភ្នំពេញ និងសៀមរាប, នៅរៃយំ, នៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា... ឬអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទ ៖ ភ្នំពេញ ០៧៧ ៨៥០ ០៣៥ និងសៀមរាប ០១២​ ៨៥៦ ៣៦៤។