បំពេទារកទើបនឹងចាប់ជាតិ

ដោយ ភឹង តារា និង ឯម គឹមស្រៀង    

ក្នុងភាសាខែ្មរមានពាក្យថា «និយាយដូចគេចោលដឹងទាំងដង»។ ឯន័យនោះ នរណា ក៏យល់ដែរ
សេចក្តីរៀបរាប់ពន្យល់ពីផ្នែកចុងបង្អស់នៃកិច្ចចុងបង្អស់ក្នុងពិធីបូជាសព្វនេះមាននៅជំពូកទី២,
លេខរៀងទី៥៦ស្រាប់។ យើងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថា ការបំពេនោះពុំមែនបំពេសពទេ
ដ្បិតនៅដំណាក់កាលនេះគេសន្មត់ថាសពនោះទៅចាប់ជាតិជាទារករួចហើយ។ ដូច្នេះនេះជា​ការ​
បំពេទារកដែលលែងមានការទាក់ទងអ្វីនឹងសពនោះទៀតឡើយ (រូបលេខ១-៣)។ 

រូបលេខ១

រូបលេខ២

រូបលេខ៣