ភ្ជាប់ទៅវិបសាយផ្សេងៗ

 • មជ្ឈមណ្ឌលខេមរសិក្សា
  Center for Khmer Studies
  www.khmerstudies.org
 • វិទ្យាស្ថានសិល្បៈនិងវប្បធម៌ (រៃយំ)
  Institute of Arts and Culture (Reyum)
  www.reyum.org
 • វិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត
  Buddhist Institute
  www.budinst.gov.kh
 • សាលាបារាំងចុងបូព៌ា
  École français d'Extremê Orient
  www.efeo.fr
 • អាជ្ញាធរអប្សរា "អាជ្ញាធរដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋាននិងរៀបចំតំបន់អង្គរ"
  APSARA Authority "Authority for Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap"
  www.autoriteapsara.org
 • Photo Gallery of Angkor Ruins
  www.angkor-ruins.com
 • Friends of Khmer Culture
  www.khmerculture.net
 • សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជា
  National Museum of Cambodia
  www.cambodiamuseum.info
 • Association d'Exchange et de Formation Pour les Etudes Khmères
  www.aefek.free.fr
 • Carte Interactive des Sites Archêologiques Khmères
  www.site-archeologique-khmer.org
 • Heritage Watch
  www.heritagewatchinternational.org
 • ហនុមានទេសចរណ៍
  Hanuman Tourism
  www.hanuman.travel